Inschrijven

Wetten & Regels

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Een veel gehoorde vraag is: “Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering van Inkomensondersteuning van de gemeente of een andere uitkeringsinstantie heb?” Deze vraag is niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden.

Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

  • welke uitkering iemand heeft
  • regels van deze uitkeringsinstantie
  • het soort vrijwilligerswerk dat je doet of wil doen

https://vrijwilligerswerk.nl/wetten-regels/sociale-uitkeringen

Ruimere regels voor vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering 
Minister Asscher van Sociale zaken heeft eindelijk meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden waarop mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mogen doen. Er is sprake van versoepeling van de regels zodat het makkelijker wordt voor mensen met een WW uitkering vrijwilligers werk te doen. Lees meer..

Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk
Als het goed is, is het vanaf 1 januari 2015 een stuk makkelijker om vrijwilligerswerk te doen voor mensen met een WW-uitkering. Vereniging NOV wil daar wel zeker van zijn en houdt een vinger aan de pols. Gaat er iets niet goed? Heeft u problemen met de nieuwe regeling? Mag iemand met een WW-uitkering niet bij u aan de slag? Meld het anoniem hier.

Onkostenvergoeding

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij vrijwilligers een onkosten- en/ of reiskostenvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. Lees hier meer over vrijwilligersvergoedingen.

Bijdrage aan veilige omgeving / VOG

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. Het Ministerie van VWS vindt het belangrijk dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit  'In veilige handen'. Daarnaast bestaat er een registratielijst waarop vrijwilligers die tuchtrechtelijk zijn gesanctioneerd, kunnen worden geregistreerd. Dit moet voorkomen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende clubs of verenigingen. Meer informatie hierover vind je op de site van Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk.

Gratis VOG voor vrijwilligers
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) . Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een digitale VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. Om in aanmerking te komen kan je als vrijwilligersorganisatie aanmelden op www.gratisvog.nl 

VOG voor vrijwilligers aanvragen   
Hier vindt je een aanvraagformulier voor VOG (niet gratis)

Vreemdelingen en vrijwilligerswerk

Mogen vreemdelingen vrijwilligerswerk doen?  

Zowel expats als vluchtelingen kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor jouw organisatie. Hier vind je informatie over de wettelijke kaders. Veel plezier in de samenwerking met je internationale vrijwilliger!

Iemand die rechtmatig in Nederland verblijft, mag vrijwilligerswerk doen. Dit kunnen zij kunnen aantonen met een W-document, verblijfsvergunning ’bepaalde tijd asiel’ of ’bepaalde tijd regulier’. 
Het kan ook zijn dat een vreemdeling nog in afwachting is van een beslissing van verlengingsverzoek voor voortgezet verblijf. 
Als deze vreemdeling niet met uitzetting wordt bedreigd, mag hij/zij gewoon vrijwilligerswerk doen. Voor deze vrijwilligers heeft de organisatie wel een Vrijwilligersverklaring van het UWV nodig.

Voor het werken met vreemdelingen moet een organisatie altijd een Vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of de organisatie geen winstoogmerk heeft of dat er sprake is van arbeidsverdringing. De vluchteling kan direct beginnen met vrijwilligerswerk als de ontheffing is aangevraagd.

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, is er geen Vrijwilligersverklaring meer nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen. Op zijn verblijfsvergunning staat dan; “arbeid vrij toegestaan, geen TWV vereist”. Natuurlijk mag een burger uit de EU altijd vrijwilligerswerk doen in Nederland.

De groepen die geen vrijwilligerswerk mogen doen zijn:

  • vreemdelingen die wachten op een reguliere verblijfsvergunning en geen asielzoeker zijn (bijv. arbeidsmigranten)
  • vluchtelingen van wie de procedure nog niet is gestart
  • migranten zonder verblijfsdocument 

Wil je een vluchteling een kans bieden om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Met dit stappenplan weet je binnen twee minuten welke voorwaarden er gelden voor vrijwilligerswerk door statushouders en asielzoekers in de opvang.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

Arbowet

Vrijwilligers vallen in beginsel niet onder de werkingssfeer van de Arbo-wet. In sommige gevallen zijn de voorschriften uit de Arbo-wet echter wèl van toepassing. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op vrijwilligerswerk waaraan bijzondere gevaren verbonden zijn voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers. Ook voor kwetsbare groepen zijn aanvullende, beschermende maatregelen van kracht. 

Een RI&E is alleen verplicht voor organisaties die werken met gevaarlijke stoffen en micro-organismen. Vrijwilligers zijn hiermee nog niet vogelvrij verklaard, omdat organisaties verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden door hun wettelijke aansprakelijkheid.

Op vrijwilligerswerk.nl staat een dossier over de Arbowetgeving rond vrijwilligerswerk.