Inschrijven

Wetten & Regels

AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. De wet geldt ook vrijwilligersorganisaties.
De wet kent drie belangrijke thema’s: organisaties moeten nadenken over welke persoonsinformatie ze bewaren en hoe ze de persoonsinformatie beschermen. Ook dienen ze datalekken te melden. Dit geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Als vrijwilligersorganisatie moet je gaan nadenken over welke informatie je nodig hebt om goed te functioneren als organisatie. Qua beveiliging is het niet alleen voldoende om een databeheerder aan te stellen en je computers te beveiligen. Er moet ook worden nagedacht over wie toegang krijgt tot welke informatie.

Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig. NOV helpt met het 7-stappenplan. Hier vind je nog een ander hulpmiddel, waarmee je aan de hand van 14 vragen uw organisatie aan de nieuwe privacy richtlijnen kan laten voldoen.
Je moet even een account aanmaken, maar dat is gratis.
(Bron: www.vrijwilligerswerk.nl)

Meer informatie over AVG vind je op de site van Authoriteit Persoonsgegevens

Vergoedingen

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij vrijwilligers een onkosten- of vrijwilligersvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. Lees hier meer over vrijwilligersvergoedingen.

ACTUEEL: Per 1 januari 2019 gaan de maximale  vrijwilligersvergoeding omhoog van 150 naar 170 Euro per maand en 1500 naar 1700 Euro per jaar.

Bijdrage aan veilige omgeving / VOG

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. Het Ministerie van VWS vindt het belangrijk dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit 'In veilige handen'. Daarnaast bestaat er een registratielijst waarop vrijwilligers die tuchtrechtelijk zijn gesanctioneerd, kunnen worden geregistreerd. Dit moet voorkomen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende clubs of verenigingen. Meer informatie hierover vind je op de site van Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk.

Gratis VOG voor vrijwilligers
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligersorganisaties kunnen de gratis VOG aanvragen voor alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die zorg vragen en aan wie zorg wordt verleend, ouderen en mensen met schulden, maar ook (top)sporters en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Vrijwilligers kunnen een gratis VOG aanvragen als hun organisatie zich heeft aangemeld voor de regeling. 

Organisaties kunnen zich via de website Gratisvog.nl aanmelden als Gratis VOG-organisatie. Hier vind je ook de voorwaarden waar je als organisatie aan moet voldoen.

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Een veel gehoorde vraag is: “Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering van Inkomensondersteuning van de gemeente of een andere uitkeringsinstantie heb?” Deze vraag is niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden.

Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

  • welke uitkering iemand heeft
  • regels van deze uitkeringsinstantie
  • het soort vrijwilligerswerk dat je doet of wil doen

Ruimere regels voor vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering 
Minister Asscher van Sociale zaken heeft eindelijk meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden waarop mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mogen doen. Er is sprake van versoepeling van de regels zodat het makkelijker wordt voor mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk te doen. Lees meer.

Arbowet

Vrijwilligers vallen in beginsel niet onder de werkingssfeer van de Arbo-wet. In sommige gevallen zijn de voorschriften uit de Arbo-wet echter wèl van toepassing. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op vrijwilligerswerk waaraan bijzondere gevaren verbonden zijn voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers. Ook voor kwetsbare groepen zijn aanvullende, beschermende maatregelen van kracht. 

Een RI&E is alleen verplicht voor organisaties die werken met gevaarlijke stoffen en micro-organismen. Vrijwilligers zijn hiermee nog niet vogelvrij verklaard, omdat organisaties verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden door hun wettelijke aansprakelijkheid.

Op vrijwilligerswerk.nl staat een dossier over de Arbowetgeving rond vrijwilligerswerk.

Vreemdelingen en vrijwilligerswerk

Mogen vreemdelingen vrijwilligerswerk doen?  

Zowel expats als vluchtelingen kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor jouw organisatie. Hier vind je informatie over de wettelijke kaders. Veel plezier in de samenwerking met je internationale vrijwilliger!

Iemand die rechtmatig in Nederland verblijft, mag vrijwilligerswerk doen. Dit kunnen zij kunnen aantonen met een W-document, verblijfsvergunning ’bepaalde tijd asiel’ of ’bepaalde tijd regulier’. 
Het kan ook zijn dat een vreemdeling nog in afwachting is van een beslissing van verlengingsverzoek voor voortgezet verblijf. 
Als deze vreemdeling niet met uitzetting wordt bedreigd, mag hij/zij gewoon vrijwilligerswerk doen. Voor deze vrijwilligers heeft de organisatie wel een Vrijwilligersverklaring van het UWV nodig.

Voor het werken met vreemdelingen moet een organisatie altijd een Vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of de organisatie geen winstoogmerk heeft of dat er sprake is van arbeidsverdringing. De vluchteling kan direct beginnen met vrijwilligerswerk als de ontheffing is aangevraagd.

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, is er geen Vrijwilligersverklaring meer nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen. Op zijn verblijfsvergunning staat dan; “arbeid vrij toegestaan, geen TWV vereist”. Natuurlijk mag een burger uit de EU altijd vrijwilligerswerk doen in Nederland.

De groepen die geen vrijwilligerswerk mogen doen zijn:

  • vreemdelingen die wachten op een reguliere verblijfsvergunning en geen asielzoeker zijn (bijv. arbeidsmigranten)
  • vluchtelingen van wie de procedure nog niet is gestart
  • migranten zonder verblijfsdocument 

Wil je een vluchteling een kans bieden om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Met dit stappenplan weet je binnen twee minuten welke voorwaarden er gelden voor vrijwilligerswerk door statushouders en asielzoekers in de opvang.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.