Ultimate Beneficial Owner

Wat zijn UBO's?

Ultimate Benificial Owners (UBO's) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Dit zijn natuurlijke personen die een (in)direct belang hebben van 25% of meer van het kapitaal, dan wel op een andere wijze feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen bij deze organisatie

Heeft niemand een aanwijsbaar belang van meer dan 25%? Dan zijn de hoger leidinggevende(n), bijvoorbeeld de vennoten of de statutaire bestuurders, de UBO's. Iedere UBO-plichtige organisatie heeft één of meer UBO's.

Zie ook

UBO-register

Het UBO-register is een belangrijk middel in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het zorgt voor inzicht in de uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) achter juridische entiteiten. Hierdoor wordt voorkomen dat criminelen juridische entiteiten kunnen gebruiken om buiten het zicht van autoriteiten en maatschappelijke organisaties te blijven. 

Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de UBO-gegevens moeten volgens de wet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betreft de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en – jaar
 • nationaliteit
 • land waarin de UBO woonachtig is
 • aard en de omvang van het economisch belang van de UBO in de betreffende rechtspersoon
  Update: Sinds 22 november 2022 zijn de gegevens door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie tijdelijk niet openbaar.    
   
  Let op: De uitspraak heeft geen gevolgen voor de verplichting om de UBO's te registreren in het UBO-register. UBO's inschrijven in het UBO-register blijft verplicht en is ook gewoon mogelijk.   

AVG-privacywetgeving

Het register voldoet aan de AVG-privacywetgeving en gevoelige gegevens zijn afgeschermd. Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen BSN-nummers, identiteitsbewijzen en adressen inzien. Ook is zoeken op naam van de UBO niet mogelijk.

Video: Wat is het UBO-register? (KVK)

Verplichte inschrijving en deadline

Ondernemingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties moeten zich uiterlijk 27 maart 2022 registreren in het UBO-register voor juridische entiteiten (KVK). Dit geldt voor organisaties opgericht op of voor 27 september 2020. 

Verplichte inschrijving van UBO's geldt voor de meeste organisaties, maar niet voor allemaal. De verplichting is afhankelijk van de rechtsvorm van de organisatie.

Organisaties die UBO's moeten inschrijven

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan ben je verplicht om UBO's in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten (bv) en naamloze vennootschappen (nv)
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv)
 • rederijen
 • kerkgenootschappen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Organisaties die niet hoeven inschrijven

De verplichte registratie geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde bv's en nv's, 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, rechtspersonen in oprichting, publiekrechtelijke rechtspersonen, overige privaatrechtelijke rechtspersonen waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes).

UBO's registreren en wijzigingen doorgeven

Bestaande organisaties kunnen de UBO's online registreren via het portal van de KVK, Dit kan digitaal, maar ook schriftelijk. Daarnaast kan dit ook via de notaris. Startende organisaties schrijven de UBO's in tijdens registratie aan de balie bij de KVK, of bij de notaris.

Stappenplan UBO-opgave

Ter voorbereiding op de opgave heeft de Kamer van Koophandel op de website een stappenplan UBO-opgave (KVK). Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen, omdat een UBO-inschrijving in één keer afgerond moet worden.

Wijzigen en uitschrijven

Voor het doorgeven van wijzigingen rond de UBO's of UBO's uitschrijven gebruik je de UBO-opgave (KVK).

   Let op: Wijzigingen in UBO-gegevens moeten binnen 7 dagen, nadat de wijzigingen geldig zijn, worden doorgegeven. Deze termijn geldt tevens voor het uitschrijven van UBO's.    

Sancties bij niet op tijd, onjuist of onvolledig registreren

Indien een UBO-plichtige organisatie niet heeft voldaan aan de registratieverplichting of een onjuiste registratie heeft gedaan, kunnen sancties worden opgelegd. Bureau Economische Handhaving (BEH), onderdeel van de Belastingdienst, kan hierop handhaven. Organisaties kunnen bijvoorbeeld een geldboete krijgen.

Meer informatie over de procedure en sanctionering bij niet, niet juist of niet volledig inschrijven in het UBO-register is te lezen op de website Bureau Economische Handhaving (BEH) en het UBO-register.

Veelgestelde vragen over het UBO-register

Heb je algemene vragen over UBO, vragen over de status van je UBO-opgave of over het inschrijven van UBO's? Raadpleeg de antwoorden op veelgestelde vragen over het UBO-register op de website van de KVK

Staat jouw vraag er toch niet bij? Neem contact op met de KVK UBO-lijn via telefoonnummer 088 585 4585.