Wetten en regels

Met welke wetten en regels moet je als (vrijwilligers-)organisatie rekening houden?

Welke organisaties mogen met vrijwilligers werken?

Volgens de rijksoverheid, Kamer van Koophandel en Belastingdienst kun je echt alleen vrijwilligerswerk doen bij een stichting, vereniging of ANBI.

We merken al jaren dat de realiteit van vrijwilligerswerk anders is, steeds meer andere organisatievormen en rechtspersonen bieden mensen de kans om vrijwilligerswerk te doen.

Lees meer

Mag iedereen vrijwilligerswerk doen?

Voor vrijwilligerswerk gelden in grote lijnen dezelfde regels als voor betaald werk. 

Dat betekent dat kinderen geen vrijwilligerswerk mogen doen tot hun 12e en mensen zonder verblijfsvergunning of werkvergunning ook niet.

Lees meer

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

In principe mogen mensen die een uitkering ontvangen vrijwilligerswerk doen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze variëren per uitkerende instantie en welke uitkering het betreft.

In zijn algemeenheid mag vrijwilligerswerk een betaalde baan niet in de weg staan en kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast wordt het werk uitgevoerd bij organisaties van algemeen nut zonder winstoogmerk die geen vennootschapsbelasting betalen en is er sprake van onbetaald werk.

Zie ook

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers zijn onmisbaar, vrijwilligerswerk is niet zonder risico, risico’s worden niet altijd gedekt. Daarom heeft de gemeente Eindhoven voor vrijwilligers en organisaties in Eindhoven een collectieve verzekering (gemeente Eindhoven) afgesloten bij Centraal Beheer. 

Let op: jouw eigen afgesloten verzekering gaat altijd voor.

Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij vrijwilligers een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de Belastingdienst als van uitkerende instanties. 

Regel het goed

Door de ingewikkelde regelgeving rondom vrijwilligersvergoedingen is het van belang dat vrijwilligersorganisaties voorkomen dat vrijwilligers in de problemen komen. Let op dat de vergoedingen niet hoger zijn dan wettelijk is toegestaan en houd een administratie bij.

Zie ook

Arbowet

Vrijwilligers vallen in beginsel niet onder de werkingssfeer van de Arbowet. 

In sommige gevallen zijn de voorschriften uit de Arbowet echter wèl van toepassing. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op vrijwilligerswerk waaraan bijzondere gevaren verbonden zijn voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers. Ook voor kwetsbare groepen zijn aanvullende, beschermende maatregelen van kracht.

Op de website van het NOV staat meer informatie over veilige arbeidsomstandigheden (NOV).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). 

De AVG is er voor de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen. De wet geeft organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en betrokkenen daarover goed te informeren. 

De AVG geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Dus niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine mkb'ers en zzp'ers. En voor de overheid. Verder geldt de AVG niet alleen voor organisaties, maar ook voor individuele personen die gegevens verwerken.

Lees meer over de AVG 

Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Ultimate Beneficial Owners (UBO's) zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. 

Sinds 27 september 2020 is het voor veel organisaties verplicht hun UBO's in te schrijven in het UBO-register. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Dit is het gevolg van Europese regelgeving. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en witwassen van geld.

Lees meer over UBO

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) geldt voor verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen. Het grootste gedeelte van de wet treedt op 1 juli 2021 in werking. 

De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

Lees meer over de WBTR