Wetten en Regels

Met welke wetten en regels moet je als (vrijwilligers)organisatie rekening houden.

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Een veel gehoorde vraag is: “Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering van Inkomensondersteuning van de gemeente of een andere uitkeringsinstantie heb?” Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Zaken die hierbij een rol spelen zijn: welke uitkering iemand heeft, regels van deze uitkeringsinstantie en het soort vrijwilligerswerk dat je doet of wil doen. Zie voor meer informatie de website van het NOV.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij vrijwilligers een onkosten- of vrijwilligersvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. Lees op de website van het NOV meer over vrijwilligersvergoedingen.

Bijdrage aan veilige omgeving / VOG

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. Het Ministerie van VWS vindt het belangrijk dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. De vereniging NOV en Movisie hebben samen het project In veilige handen gerealiseerd. Op www.inveiligehanden.nl vind je alles over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo kunnen organisaties gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit 'In veilige handen'. 

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligersorganisaties kunnen, als zij zich aangemeld hebben, de gratis VOG aanvragen voor alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen en/ of situatie.  Meer informatie en aanmelden op www.gratisvog.nl .

Flexibele vrijwillige inzet en veiligheid: als je met mensen werkt die slechts eenmalig een bijdrage leveren, ga je natuurlijk niet het hele VOG-proces in. Dat betekent niet dat je niet met incidentele vrijwilligers kunt werken. Er zijn vast taken waarvoor een VOG niet nodig is. Vraag je de incidentele vrijwilliger te werken met een kwetsbare doelgroep, dan kun je dat goed faciliteren. Bijvoorbeeld door een vaste vrijwilliger te koppelen aan de incidentele vrijwilliger.

Mag iedereen vrijwilligerswerk doen?

Voor vrijwilligerswerk gelden in grote lijnen dezelfde regels als voor betaald werk. Dat betekent dat kinderen geen vrijwilligerswerk mogen doen tot hun 12e en mensen zonder verblijfsvergunning of werkvergunning ook niet.

Zowel expats die van buiten de EU komen als vluchtelingen kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor jouw organisatie. Iemand die rechtmatig in Nederland verblijft mag vrijwilligerswerk doen. Dit kunnen zij aantonen met een verblijfsdocument. De organisatie vraagt een vrijwilligersverklaring aan. Zie verder de website van de rijksoverheid .

De groepen die geen vrijwilligerswerk mogen doen zijn: vreemdelingen die wachten op een reguliere verblijfsvergunning en geen asielzoeker zijn (bijv. arbeidsmigranten), vluchtelingen van wie de procedure nog niet is gestart en migranten zonder verblijfsdocument.

Bekijk ook even deze handreiking voor vrijwilligerswerk voor vluchtelingen.

Welke organisaties mogen met vrijwilligers werken?

Volgens de rijksoverheid, KvK en belastingdienst kun je echt alleen vrijwilligerswerk doen bij een stichting, vereniging of ANBI.

We merken al jaren dat de realiteit van vrijwilligerswerk anders is, steeds meer andere organisatievormen en rechtspersonen bieden mensen de kans om vrijwilligerswerk te doen.

Belangrijk is het verschil tussen de fiscale en maatschappelijke definitie van vrijwilligerswerk. In de maatschappelijke definitie doe je onverplicht en onbetaald werk voor de maatschappij of een groep uit de maatschappij. Er wordt geen winst gemaakt met vrijwilligerswerk.

Fiscaal ligt het wat ingewikkelder, waardoor bepaalde rechtspersonen niet met vrijwilligers kunnen werken. Maatschappelijke ondernemers of stichtingen met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van vrijwilligersregelingen van de belastingdienst en vallen ook niet onder de vrijwilligersverzekering zoals de gemeente die afgesloten heeft.

Het NOV zegt hierover: Met andere woorden, iemand die onverplicht en onbetaald arbeid verricht voor anderen in georganiseerd verband bij een organisatie die verplicht vennootschapsbelasting betaald, is voor de overheid geen vrijwilliger maar een onbetaalde werknemer. Dat geldt voor alle bedrijven, familiebedrijven en organisaties met een winstoogmerk, die geen ANBI zijn en geen sportvereniging en sportstichting zijn.

Mag ik een vacature plaatsen op eindhovendoet.nl/Jijdoet040?

Ben jij een bewonersinitiatief of een andere groep zonder rechtspersoon? Geen probleem, zet je vacature online! Ook organisaties zonder winstoogmerk kunnen natuurlijk gewoon hun vacatures plaatsen.

Werkt jouw organisatie of jij als ZZP’er aan een sociaal of ideëel doel? Ook dan ben je welkom om je vacature via ons netwerk te delen. Let er wel op dat je de zaken ook fiscaal en juridisch goed regelt. Laat je vrijwilligers bijvoorbeeld niet onverzekerd werken. Als je je vrijwilligers een vergoeding geeft, zal de belastingdienst dit zien als inkomen.

Arbowet

Vrijwilligers vallen in beginsel niet onder de werkingssfeer van de Arbo-wet. In sommige gevallen zijn de voorschriften uit de Arbo-wet echter wèl van toepassing. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op vrijwilligerswerk waaraan bijzondere gevaren verbonden zijn voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers. Ook voor kwetsbare groepen zijn aanvullende, beschermende maatregelen van kracht.

Meer over veilige arbeidsomstandigheden zijn te vinden op de website van het NOV.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Dus ook vrijwilligersorganisatie moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

De wet kent drie belangrijke thema’s: 

  • Welke gegevens worden vastgelegd en waarom
  • Hoe en waar worden de gegevens vastgelegd
  • Hoe worden ze beschermd en wat is de procedure in geval van datalekken

Meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op de website van het NOV vind je een stappenplan waarmee je jouw organisatie AVG-bestendig maakt.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Per 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gaat over:

·         Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
·         De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
·         Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
·         Regels omtrent belangenverstrengeling.
·         Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

De wet geldt voor alle besturen, groot en klein. Op 1 juli 2021 moet je eraan voldoen. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen voor bestuursleden persoonlijk. Zorg dus dat jouw organisatie het goed geregeld heeft. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Gebruik de checklist van het NOV om te kijken wat je geregeld moet hebben.

Waarom?

-          Omdat je geen gedoe wilt in je organisatie
-          Omdat je jouw bestuursleden wilt behoeden voor persoonlijke 
            aansprakelijkheid
-          Omdat je nieuwe bestuursleden wilt laten zien dat de zaken goed op 
            orde zijn.

Meer weten over de WBTR;

Verenigingen en stichtingen in Eindhoven kunnen voor vragen contact opnemen met Supportpunt.